Guldet vindes i hverdagens indsats

Betingelser

Medlemsbetingelser

1. Indmeldelse

Indmeldelse kan kun ske via klubbens online system klubmodul og ved indmeldelsen accepteres medlemsbetingelserne beskrevet i denne drejebog. Betaling for indmeldelsen sker online og bekræftes på mail.

 1. Ved sæsontilmelding sker tildelingen af plads på holdene efter ”først til mølle” princippet. Nuværende medlemmer har fortrinsret til at vælge hold (efter trænerens anvisninger om niveau) via tilmeldingssystemet.
 2. Efter de eksisterende medlemmer har haft ca. 14 dage til at tilmelde sig åbnes for tilmelding for alle – stadig efter først til mølle princippet. Dato for dette offentliggøres på hjemmesiden.
 3. Al kommunikation foregår via mailadresserne i de oprettede profiler og i akutte tilfælde via sms til oplyst mobiltelefonnummer. Derfor skal der i den oprettede profil angives både mailadresse og mobiltelefonnummer.
 4. Undervisning.
  Kun svømmere der fremgår af holdlisten for det enkelte hold får lov til at komme i vandet. Klubbens trænere overtager det fulde ansvar for svømmerne fra det øjeblik de står omklædt på kanten, til undervisningen er slut.
 5. Forældre og tilskuere i hallen. Forældre til svømmere på ‘Minihaletudser’ og ‘Haletudser med forældre’ må altid være i svømmehallen, mens børnene er i vandet.For alle andre gælder det, at forældre er velkomne i svømmehallen:- de første tre uger af sæsonen.

  – ved arrangementer

  – ved første svømmeundervisningsgang i måneden.

  Forældre til svømmere på Haletudse- og Bæverhold må desuden altid følge deres svømmer til holdets flag og hente svømmeren ved flaget igen efter endt svømning.

  Svømmere på alle andre hold forventes at kunne klare sig selv efter endt omklædning efter de første 3 uger.

2 Holdskifte, holdændringer og oprykning

Ønskes holdskifte skal kontoret altid kontaktes og eventuelt holdskifte træder først i kraft efter bekræftelse fra kontoret, eventuel difference i kontingent skal også være betalt.

Oprykning kan ske i løbet af sæsonen typisk i december. Dette sker efter indstilling fra træneren. Ellers vurderes svømmerne ved sæsonslut i forhold til anbefalet hold i den nye sæson. Medlemmerne må acceptere, at der kan forekomme ændringer på holdet i løbet af en sæson.

F.eks. kan en træner blive forhindret i at fortsætte undervisningen og være nødt til at stoppe midt i en sæson, eller klubben kan være nødsaget til at ændre holdene i løbet af en sæson for at optimere holdene og undervisningen.

Alle ændringer vil blive kommunikeret skriftligt fra kontoret til de berørte medlemmer og vil først træde i kræft, når bekræftelsen er sendt fra kontoret. Der kan ikke indgås direkte aftaler om oprykning m.m. med den enkelte træner.

3 Opkrævninger

Første gang et medlem tilmelder sig et hold, betales et indmeldelsesgebyr på kr. 150,-

Kontingentet betales ved tilmelding via klubbens online system. Der vil være mulighed for medlemmer i svømmeskolen at betale kontingentet i to rater mod et administrationsgebyr på kr. 150,-. Dette sker via automatisk træk på det anvendte betalingskort. Første rate betales ved tilmelding og anden rate opkræves primo december.

For medlemmer i konkurrenceafdelingen gælder:

 • Betalling foregår for hele sæsonen ved sæsonstart.
 • En forkortet sæson skal være aftalt med træner og bekræftet på mail fra klubbens kontor inden sæsonstart

Pensionist rabat.

Alle der er fyldt 60 år gives 10% rabat. Dette sker i klubbens online tilmeldingssystem.

4 Passivt medlemskab

Det er muligt at blive passivt medlem i klubben.
Dette giver ved sæsonstart samme muligheder som de eksisterende medlemmer.
Passivt medlemskab koster 150,- pr. sæson.
Hvis man overgår fra aktivt til passivt medlem refunderes kontingentet ikke.

5 Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt, pr. brev eller mail, til kontoret. Udmeldelse kan/må ikke ske via træneren eller telefonisk.

Hvis man inden 14 dage fra sæsonstart eller indmeldelse fortryder, kan det indbetalte kontingent tilbagebetales. Ved udmeldelse senere end 14 dage efter start kan der normalt ikke foretages tilbagebetaling.

En udmeldelse er først gyldig, når et medlem har modtaget en skriftlig bekræftelse fra klubbens kontor om at udmeldelsen er registreret.

 • Manglende betaling af kontingent kan ikke sidestilles med udmeldelse.
 • Manglende deltagelse på holdet kan ikke sidestilles med udmeldelse.
 • Der ydes ingen kontingentrefusion ved udmeldelse.
 • Evt. restance på det tidspunkt hvor udmeldelsen sker, skal betales ifm. udmeldelsen.

Administrativ udmeldelse

I tilfælde af vedvarende restance, forbeholder klubben sig ret til administrativt at udmelde et medlem. Dette betyder at: medlemmet mister retten til en plads på holdet og ikke længere er medlem af klubben, Medlemmet vil fortsat være i restance, indtil denne er betalt.

Et medlem kan således kun optages igen, såfremt restancen er betalt inden genoptagelsen.

6 Individuel undervisning

Lyngby Svømmeklub kan, ved særlige behov, tilbyde individuelle undervisningstimer efter nærmere aftale.
Det er ikke tilladt at indgå en direkte aftale med trænerne. Venligst kontakt kontoret for materiale herom.

7 Ferier og aflysninger

Lyngby Svømmeklubs svømmeskole følger som udgangspunkt skolernes ferieplan gennem sæsonen. Der kan forekomme variationer i lukkeperioder fra år til år.

Herudover kan der forekomme aflysninger på enkelte dage pga. f.eks svømmestævner, arrangementer (typisk på weekenddage), pålagt lukning, eller driftsproblemer i svømmehallerne. Info mails vil blive sendt ud herom. Der ydes ingen kompensation eller erstatning for aflyste svømmegange, uanset årsag.

8 Brug af billeder

Lyngby Svømmeklub kan (i overenstemmelse med GDPR vejledningen fra Datatilsynet) vælge at gøre brug af situationsbilleder, der er taget til klubbrug i forbindelse med svømmeundervisningen, stævner og events. Disse anvendes f.eks. på vores hjemmeside og facebookside, i foldere, på plakater m.m. Der vil på ingen måde være tale om billeder, der kan have en anstødelig karakter. I forbindelse med blandt andet træneruddannelse kan undervisningen blive videofilmet.