Guldet vindes i hverdagens indsats

Sæsonen er startet men der er åben for tilmelding året rundt Læs mere

Betingelser

Medlemsbetingelser

MEDLEMSBETINGELSER

1. INDMELDELSE

Indmeldelse kan kun ske via klubbens onlinesystem Klubmodul, og ved indmeldelsen accepteres medlemsbetingelserne beskrevet nedenfor. Betaling for indmeldelsen sker online og bekræftes på mail.
1. Ved sæsontilmelding sker tildelingen af plads på holdene efter princippet ”først til mølle”.
2. Eksisterende medlemmer har fortrinsret til at vælge et hold (efter trænerens anvisninger om niveau) via tilmeldingssystemet. Dette sker i praksis ved, at tilmelding til den kommende sæsonen åbnes tidligere for medlemmer. I løbet af sæsonen gælder der ikke en særlig fortrinsret.
3. Datoer for tilmelding for både eksisterende medlemmer og nye medlemmer offentliggøres på klubbens hjemmeside og på klubbens profil på Facebook.
4. Al kommunikation foregår via mailadresserne i de oprettede profiler og i akutte tilfælde via sms til oplyst mobiltelefonnummer. Derfor skal der i den oprettede profil angives både mailadresse og mobiltelefonnummer.

2. TRÆNERENS ANSVAR

1. Kun svømmere, der fremgår af holdlisten for det enkelte hold, får lov til at komme på holdet. Prøvetræning kan i særlige tilfælde være aftalt med klubbens kontor. Træneren kan anmode en svømme om at forlade bassinet, såfremt svømmeren ikke fremgår af holdlisten eller kan fremvise en aftalt med klubbens administration.
2. Træneren overtager det fulde livreddende ansvar for svømmerne fra det øjeblik,
de står omklædt på kanten til undervisningen er slut.
3. Træneren underviser i overensstemmelse med de principper, regler og mål, som
er defineret for undervisningen generelt i klubben men også specifikt for det
enkelte hold.
4. Alle trænere får livredderuddannelse og har en blankt børneattest.

3. FORÆLDRE OG TILSKUERES TILSTEDEVÆRELSE I HALLERNE

1. Forældre eller andre voksne til svømmere på ”Minihaletudser”, ”Haletudser med forældre”, ”Skildpadder med forældre”, ”Bølgebrydere” og ”Bølgebrydere med forældre” må altid være i svømmehallen, mens deres børn er i vandet. Det skal dog tilstræbes, at der kun er en voksen per barn til stede.
2. For alle andre gælder det, at forældre er velkomne i svømmehallen:
– de første tre uger af sæsonen eller efter, at barnet er startet
– den første undervisningsgang i måneden
– ved arrangementer og sidste svømning i sæsonen
3. Forældre til svømmere på ”Haletudsehold” og ”Bæverhold” må desuden altid følge deres svømmer til holdets flag og hente svømmeren ved flaget igen efter endt svømning.
4. Svømmere på alle andre hold forventes at kunne klare sig selv efter endt omklædning efter de første 3 uger.

4. HOLDSKIFTE, HOLDÆNDRINGER OG OPRYKNING

1. Ønskes holdskifte efter tilmelding, skal kontoret altid kontaktes og eventuelt holdskifte træder først i kraft efter bekræftelse fra kontoret, og eventuel difference i kontingent er betalt.
2. Oprykning kan ske i løbet af sæsonen. Dette sker efter indstilling fra træneren.
3. Flytning til et andet hold efter anbefaling fra træneren kan også forekommet. I sådanne tilfælde tager kontoret kontakt med forældrene for at få en dialog om, hvad der vil være bedst for svømmeren
4. I alle andre tilfælde vurderes svømmerne ved sæsonens slutning og anbefalet holdtype sendes til svømmerne forud for åbning af tilmelding til ny sæson.
5. Medlemmerne må acceptere, at der kan forekomme ændringer på holdet i løbet af en sæson. F.eks. kan en træner blive forhindret i at fortsætte undervisningen og være nødt til at stoppe midt i en sæson, eller klubben kan være nødsaget til at
ændre holdene i løbet af en sæson for at optimere holdene og undervisningen.

6. Alle ændringer vil blive kommunikeret skriftligt fra kontoret til de berørte medlemmer og vil først træde i kræft, når bekræftelse om flytning er sendt fra kontoret eller kommunikation om ændring er foretaget.
7. Der kan ikke indgås aftaler om oprykning m.m. direkte med den enkelte træner.

5. BETALING AF INDMELDELSESGEBYR OG RATEBETALING

Første gang et medlem tilmelder sig et hold, betales et indmeldelsesgebyr på kr. 200,- Kontingentet betales ved tilmelding via klubbens onlinesystem ”Klubmodul”. Der vil være mulighed for medlemmer i svømmeskolen at betale kontingentet i to rater mod et administrationsgebyr på kr. 200,-. Dette sker via et automatisk træk på det anvendte betalingskort. Første rate betales ved tilmelding og anden rate opkræves primo december.
For medlemmer i Konkurrenceafdelingen gælder dog, at:
 betaling foregår for hele sæsonen forud for sæsonstart.
 En forkortet sæson skal være aftalt med træner og bekræftet på mail fra klubbens kontor inden sæsonstart

6. PENSIONISTRABAT (ALDERSRABAT)

Alle medlemmer, der er fyldt 60 år gives 10% rabat. Dette sker automatisk i klubbens online tilmeldingssystem.

7. PASSIVT MEDLEMSKAB

Det er muligt at blive passivt medlem i klubben. Et passivt medlemskab udløser ved tilmelding til ny sæson samme forrang som de eksisterende medlemmer. Et passivt medlemskab koster 200,- pr. sæson.
Hvis man overgår fra aktivt til passivt medlem, refunderes gebyret ikke.

8. UDMELDELSE

1. Udmeldelse af klubben og dermed fra et hold kan kun ske skriftligt enten pr. brev eller mail til kontoret. Udmeldelse kan/må ikke ske via træneren eller telefonisk.
2. Hvis man inden 14 dage fra sæsonstart eller indmeldelse fortryder tilmeldingen til et hold, kan det indbetalte kontingent tilbagebetales. Der fratrækkes dog et administrationsgebyr på kr. 200,-
3. Ved udmeldelse senere end 14 dage efter start, kan der normalt ikke foretages tilbagebetaling af kontingent. Klubben kan dog vælge at refundere dele af kontingentet fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-
4. En udmeldelse er først gyldig, når et medlem har modtaget en skriftlig bekræftelse fra klubbens kontor om at udmeldelsen er registreret.
 Manglende betaling af kontingent kan ikke sidestilles med udmeldelse.
 Manglende deltagelse på holdet kan ikke sidestilles med udmeldelse.
 Evt. restance på det tidspunkt hvor udmeldelsen sker, skal betales ifm. udmeldelsen.

ADMINISTRATIV UDMELDELSE

I tilfælde af vedvarende restance, forbeholder klubben sig ret til administrativt at udmelde et medlem. Dette betyder, at medlemmet mister retten til en plads på holdet og ikke længere er medlem af klubben. Medlemmet vil fortsat være i restance, indtil denne er betalt.
Et medlem kan således kun optages igen, såfremt restancen er betalt inden genoptagelsen.

9. AFMELDING TIL CAMPS, SOMMERSKOLE OG EVENTS

1. Ved afbud til et event ydes fuld refusion, hvis afmeldingen sker senest 4 uger forud for eventets start. Sker afmeldingen senere, ydes ikke refusion.
2. Ved afbud til et svømmehold i Sommerskolen ydes fuld refusion, hvis afmeldingen sker senest 4 uger forud for sommerskoleholdets startdato. Sker afmeldingen senere ydes refusion svarende til 50% af beløbet, dog ydes der ikke refusion, hvis afmeldingen sker efter, at sommerskoleholdet har været i gang i mere end en tredjedel af den samlede varighed for sommerskoleholdet.
3. Ved afbud til en camp ydes fuld refusion, hvis afmeldingen sker senest 4 uger forud for campens startdato. Sker afmelding senere ydes, der ikke refusion. Klubben kan dog vælge at refundere beløbet helt eller delvist, hvis pladsen kan
sælges til en på ventelisten.

10. INDIVIDUEL UNDERVISNING

1. Lyngby Svømmeklub har ikke individuel undervisning, men de oprettes løbende særlige hold, hvor der er få svømmere på. Dette gælder f.eks. vores Sommerskole, ”voksen vandtilvænning” og ”Fokushold”. Kontakt venligst kontoret for at høre
nærmere.
2. Det er ikke tilladt at indgå en aftale direkte med en træner i klubben.

11. FERIER OG AFLYSNINGER

1. En sæson løber typisk fra starten af september til slutningen af april.
2. Lyngby Svømmeklubs svømmeskole følger som udgangspunkt skolernes ferieplan gennem sæsonen. Der kan dog forekomme variationer i lukkeperioder fra år til år.
3. Herudover afholdes der stævner og arrangementer ca. 4 gange om året, som kan betyde aflysninger. Det er f.eks. Arena Lyngby Open, Den Store Svømmedag, Klubmesterskaber og Forårsstævnet.
4. Endeligt kan der forekomme aflysninger, hvis Lyngby Taarbæk Kommune pålægger lukning som følge af driftsproblemer eller forurening i vandet.
5. Der ydes som udgangspunkt ingen kompensation eller erstatning for aflyste svømmegange, uanset årsag.

12. BRUG AF BILLEDER/FOTOS

1. Lyngby Svømmeklub kan (i overenstemmelse med GDPR vejledningen fra Datatilsynet) vælge at gøre brug af situationsbilleder, der er taget til klubbrug i forbindelse med svømmeundervisningen, stævner og events. Disse anvendes
f.eks. på vores hjemmeside og facebookside, i foldere, på plakater m.m. Der vil på ingen måde være tale om billeder, der kan have en anstødelig karakter.
2. I forbindelse med blandt andet træneruddannelse kan undervisningen blive videofilmet til undervisningsbrug.
4. Såfremt et foto ønskes fjernet fra f.eks. hjemmesiden, kan en mail sendes til kontor@lsk.dk

 

13. INFORMATION OG NYHEDSBREVE

Lyngby Svømmeklub arbejder med fire typer information, som sendes til medlemmerne. Visse typer af information kan fravælges ved at klikke nyhedsbreve fra på det enkelte medlems profil.

1.    Målrettet information til et eller flere specifikke hold om helt konkrete forhold, der alene vedrører de hold. Denne type information kan ikke fravælges.
2.    Information om, hvad der sker i svømmeklubben såsom events, nye tiltag, tilmeldingsprocessen, regler for forskellige forhold i hallerne og tilsvarende. Denne type information kan ikke fravælges.
3.    Information af overordnet karakter om svømmeklubben. Dette har karakter af nyhedsbrev og kan fravælges.
4.    Information fra tredjepart såsom sponsorer. Denne information sendes i egenskab af nyhedsbrev og kan fravælges.