Guldet vindes i hverdagens indsats

Politik mod seksuelle krænkelser

Politik mod seksuelle krænkelser

Lyngby Svømmeklub arbejder aktivt for størst mulig sikkerhed og tryghed for alle børn og voksne i klubben.

1. Ansættelse af trænere

Lyngby Svømmeklub ansætter udelukkende trænere, som har en ren straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister. Lyngby Svømmeklubs administrative leder vil rekvirere oplysningerne. Til forespørgslen benyttes den blanket, som Danmarks Idræts Forbund har udfærdiget og godkendt. Den mulige træner skal give samtykke til indhentelse af oplysningerne. Er den mulige træner under 18 år skal forældre/værge give tilladelse til indhentelse af oplysningerne. Oplysningerne vil udelukkende blive kendt af Lyngby Svømmeklubs daglige leder, Svømmeskoleleder, Cheftræner og bestyrelsen.

2. Allerede ansatte trænere

Lyngby Svømmeklub indhenter hvert år ved sæsonstart fornyede personoplysninger på alle allerede ansatte trænere. Hvis der ikke er ren straffeattest på en allerede ansat træner vil bestyrelsen straks ophæve ansættelsesforholdet med vedkommende træner og sørge for, at vedkommende træner ikke har kontakt med svømmere i regi af Lyngby Svømmeklub. Bestyrelsen vil konkret vurdere om der skal ske orientering af alle eller dele af klubbens medlemmer.

3. Holdledere m.fl.

Bestyrelsen og holdledere i konkurrenceafdelingen er omfattet af samme regler som trænerne, jf. pkt. 1 og 2. Bestyrelsen kan konkret vurdere, at andre frivillige hjælpere har så direkte kontakt med svømmerne eller indtager så væsentlige tillidsposter, at de også skal omfattes af reglerne.

4. ”betroet til undervisning m.m.”

Lyngby Svømmeklub vil indskærpe Straffelovens § 223 og 224 for alle ansatte trænere og ledere. Efter disse bestemmelser er det strafbart for en træner/leder at indlede et kæresteforhold eller andet seksuelt forhold til en svømmer under 18 år, som vedkommende er træner/leder for.

5. Mistanke?

Hvis en træner, leder, forældre eller svømmer har mistanke om, at der eventuelt foregår et seksuelt overgreb kan mistanken videregives til den administrative leder af Lyngby Svømmeklub eller til formanden. Den administrative leder skal straks orientere formanden og næstformanden for Lyngby Svømmeklub. Formanden og næstformanden skal sammen med den administrative leder straks behandle en eventuel mistanke. Mistanken vil blive behandlet så fortroligt som muligt. Formanden, næstformanden samt den administrative leder for Lyngby Svømmeklub vil orientere klubbens cheftræner samt konkret afgøre hvilke personer blandt bestyrelsens medlemmer, der skal involveres i sagen. Formanden og næstformanden for Lyngby Svømmeklub vil afgøre om der skal ske politianmeldelse.

Vores Politik mod seksuelle krænkelser er vedtaget august 2005 og er løbende blevet opdateret.