BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB, DELTAGELSE I EVENTS, FOTOS OG NYHEDER

1. INDMELDELSE

Indmeldelse kan kun ske via klubbens onlinesystem Zakobo, og ved indmeldelsen accepteres medlemsbetingelserne beskrevet nedenfor. Betaling for indmeldelsen sker online og bekræftes på mail.
1. Ved sæsontilmelding sker tildelingen af plads på holdene efter princippet ”først til mølle”.
2. Eksisterende medlemmer har fortrinsret til at vælge et hold (efter trænerens anvisninger om niveau) via tilmeldingssystemet. Dette sker i praksis ved, at tilmelding til den kommende sæson åbnes tidligere for medlemmer. I løbet af sæsonen gælder der ikke en særlig fortrinsret. Man er at betragte som medlem, hvis man har været tilmeldt et hold herunder et passivt hold i den seneste sæson eller i den Sommeskolesæson, som ofte vil være i gang, når tilmelding åbner. 
3. Datoer for tilmelding for både eksisterende medlemmer og nye medlemmer offentliggøres på klubbens hjemmeside og på klubbens profil på Facebook.
4. Al kommunikation foregår til mailadresserne, der er oprettet på den enkeltes profil og i akutte tilfælde via sms til oplyst mobiltelefonnummer. Derfor skal der i den oprettede profil angives både mailadresse og mobiltelefonnummer.

2. TRÆNERENS ANSVAR

1. Kun svømmere, der fremgår af holdlisten for det enkelte hold, får lov til at komme på holdet. Prøvetræning kan i særlige tilfælde være aftalt med klubbens kontor. Træneren kan anmode en svømmer om at forlade bassinet, såfremt svømmeren ikke fremgår af holdlisten eller kan fremvise en aftale med klubbens administration.
2. Træneren overtager det fulde livreddende ansvar for svømmerne fra det øjeblik,
de står omklædt på kanten til undervisningen er slut.
3. Træneren underviser i overensstemmelse med de principper, regler og mål, som
er defineret for undervisningen generelt i klubben men også specifikt for det
enkelte hold.
4. Alle trænere får livredderuddannelse og har en blank børneattest.

3. FORÆLDRE OG TILSKUERES TILSTEDEVÆRELSE I HALLERNE

1. Forældre eller andre voksne til svømmere på "Gubbi", ”Minihaletudse”, ”Haletudse med forældre”, ”Skildpadde med forældre”, ”Bølgebryder” og ”Bølgebryder med forældre” må altid være i svømmehallen, mens deres børn er i vandet. Det skal dog tilstræbes, at der kun er en voksen per barn til stede.
2. For alle andre gælder det, at forældre er velkomne i svømmehallen:
– de første tre uger af sæsonen eller efter, at barnet er startet
– den første undervisningsgang i måneden
– ved arrangementer og sidste svømning i sæsonen
3. Forældre til svømmere på ”Haletudsehold” og ”Bæverhold” må desuden altid følge deres svømmer til holdets flag og hente svømmeren ved flaget igen efter endt svømning.
4. Svømmere på alle andre hold forventes at kunne klare sig selv efter de tre første gang.

3.1 GOD ADFÆRD

1. Vi henstiller til, at alle følger de af hallerne og svømmeklubben opstillede regler, herunder hvad der er skiltet med samt ovenstående i pkt. 3 om adgang for forældre og tilskuere
2. Det er ikke tilladt at have kameraer, mobiltelefoner og laptops med i hallerne. Dette gælder dog ikke for trænere, hvis disse benyttes som en del af undervisningen, eller når udstyret er en del af f.eks. stævneafvikling.
3. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at benytte familieomklædningen. Dette omklædningsrum er forbeholdt handicappede, transkønnede og personer med helt særlige behov. Benyttelse aftales med klubben, som søger om dispensation hos halinspektøren.
4. For at sikre høj kvalitet og sundhedsmæssigt forsvarligt vand i bassinerne, er grundig afvaskning inden adgang til bassinerne nødvendig, og det er ikke tilladt at indtage fødevarer i hallen eller i omklædningsrummene.

3.2 SUSPENSION OG EKSKLUSION

1. Klubchefen kan beslutte at suspendere et medlem, såfremt reglerne i 3.1 ikke overholdes eller almindelig ordentlig adfærd over for medmennesker og omgivelser ikke udvises.
2. Bestyrelsen kan efter indstilling ekskludere et medlem fra klubben.
3. Det ekskluderede medlem kan få prøvet afgørelsen ved næstkommende generalforsamling. Et ønske om prøvelse har ikke opsættende virkning.

3.3 ADGANGSSYSTEM I LYNGBY SVØMMEHAL

1. Adgang til Lyngby Svømmehal kræver et adganskort med en særlig kode, der giver adgang til at åbne sluserne ved omklædningsrummene.
2. Adgangskort udleveres de første to uger af sæsonen af personale fra Lyngby Svømmeklub. Herefter udleveres kortet af personale i fællesreceptionen i Idrætsbyen (Lyngby Svømmehal) mod forevisning af mail eller anden dokumentation fra Lyngby Svømmeklub om tilmelding til hold. Adgangskortet er gyldigt til adgang til det/de hold, som man er tilmeldt, plus god til at omklædning før og efter. 
3. Ved bortkomst kan adgangskort udleveres af personalet i fællesreceptionen i Idrætsbyen (Lyngby Svømmehal)  mod forevisning af mail eller anden dokumentation fra Lyngby Svømmeklub om tilmelding til hold.

4. På følgende hold udleveres både et kort til svømmeren og til en ledsager: Minihaletudse, Haletudse med forældre, Haletudse og Bæver. Ved Gubbihold går den voksne ind med sin baby/tumling. Ledsagere til øvrige hold kan købe en tilskuerbillet til kr. 10 i fællesreceptionen.

5. Adgangskortet må alene benyttes til adgang og svømning på hold, som er betalt hos Lyngby Svømmeklub. Misbrug kan medføre bortvisning.

4. HOLDSKIFTE, HOLDÆNDRINGER OG OPRYKNING

1. Ønskes holdskifte efter tilmelding, skal kontoret altid kontaktes og eventuelt holdskifte træder først i kraft efter bekræftelse fra kontoret, og eventuel difference i kontingentet er betalt.
2. Oprykning eller flytning kan ske i løbet af sæsonen. Dette sker efter indstilling fra træneren. I sådanne tilfælde tager kontoret kontakt til forældrene for at få en dialog om, hvad der vil være bedst for svømmeren.
4. I alle andre tilfælde vurderes svømmerne ved sæsonens slutning og anbefalet holdtype sendes til svømmerne på mail forud for åbning af tilmelding til ny sæson.
5. Medlemmerne må acceptere, at der kan forekomme ændringer på holdet i løbet af en sæson. F.eks. kan en træner blive forhindret i at fortsætte undervisningen og være nødt til at stoppe midt i en sæson, eller klubben kan være nødsaget til at
ændre holdene i løbet af en sæson for at optimere holdene og undervisningen. Vi forbeholder os retten til at nedlægge eller ændre et hold, hvis der er for få på holdet. Alle vil blive kontaktet med tilbud om at finde plads på et andet hold. 

6. Alle ændringer vil blive kommunikeret skriftligt fra kontoret til de berørte medlemmer og vil først træde i kraft, når bekræftelse om flytning er sendt fra kontoret, eller kommunikation om ændring er foretaget.
7. Der kan ikke indgås aftaler om oprykning m.m. direkte med den enkelte træner.

5. BETALING AF KONTINGENT, TILMELDINGSGEBYR (administrativt gebyr) OG ANDRE BETALINGER

Kontingent, tilmeldingsgebyr og betaling for deltagelse i andre ting foregår i vores medlemssystem Zakobo. Når du tilmelder dig et svømmehold, betaler du dels et kontingent, som varierer i pris fra hold til hold, og dels et tilmeldingsgebyr på kr. 60,-. kr. 45,- (halvsæson) kr. 10-25 (minisæson). Tilmeldingsgebyret er et administrativ gebyr.

Der vil være mulighed for at betale sit kontingent for et svømmehold i Svømmeskolen i to rater. Betaler man i én rate opnås en rapat på 7-10% afhængig af holdets pris. Betaling i to rater sker ved, at første rate betales ved tilmeldingen, og anden rate betales ved et automatisk træk på det anvendte betalingskort i december.Betaling i to rater kan ikke lade sig gøre for svømmere i Konkurrenceafdelingen eller for kortsæsonhold, events mv.

Man kan tilmelde sig venteliste til et eller flere hold. Når er bliver en ledig plads, vil der blive sendt en mail og en sms til profilen via de kontaktoplysninger, der er opdateret i medlemssystemet. Der gives en frist på mellem 72 og 100 timer til at reagere på tilbuddet. Reageres der ikke, forbeholder vi os retten til at fjerne profilen fra ventelisten, så pladsen kan gives til en anden.

6. PENSIONISTRABAT (ALDERSRABAT)

Alle medlemmer, der er fyldt 60 år gives 10% rabat. Dette sker automatisk i klubbens online tilmeldingssystem.

7. PASSIVT MEDLEMSKAB

Det er muligt at blive passivt medlem i klubben. Et passivt medlemskab udløser samme fortrinsret som de eksisterende medlemmer. Et passivt medlemskab koster 200,- pr. sæson.
Hvis man overgår fra aktivt til passivt medlem, refunderes gebyret ikke.

8. UDMELDELSE

1. Udmeldelse af klubben og dermed fra et hold kan kun ske skriftligt enten via mail eller telefonisk til kontoret. Udmeldelse kan/må ikke ske via træneren.
2. Hvis man inden 14 dage fra sæsonstart eller indmeldelse fortryder tilmeldingen til et hold, kan det indbetalte kontingent tilbagebetales. Der fratrækkes dog et administrationsgebyr på kr. 200,-
3. Ved udmeldelse senere end 14 dage efter start, kan der normalt ikke foretages tilbagebetaling af kontingent. Klubben kan dog vælge at refundere dele af kontingentet fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-
4. En udmeldelse er først gyldig, når et medlem har modtaget en skriftlig bekræftelse fra klubbens kontor om at udmeldelsen er registreret.
5. Manglende betaling af kontingent kan ikke sidestilles med udmeldelse.
6. Manglende deltagelse på holdet kan ikke sidestilles med udmeldelse.
7. Evt. restance på det tidspunkt hvor udmeldelsen sker, skal betales ifm. udmeldelsen.

ADMINISTRATIV UDMELDELSE

I tilfælde af vedvarende restance, forbeholder klubben sig ret til administrativt at udmelde et medlem. Dette betyder, at medlemmet mister retten til en plads på holdet og ikke længere er medlem af klubben. Medlemmet vil fortsat være i restance, indtil denne er betalt.
Et medlem kan således kun optages igen, såfremt restancen er betalt inden genoptagelsen.

9. AFMELDING TIL CAMPS, SOMMERSKOLE OG EVENTS

1. Ved afbud til et event ydes fuld refusion, hvis afmeldingen sker senest 4 uger forud for eventets start. Sker afmeldingen senere, ydes ikke refusion.
2. Ved afbud til et svømmehold i Sommerskolen ydes fuld refusion, hvis afmeldingen sker senest 4 uger forud for sommerskoleholdets startdato. Sker afmeldingen senere ydes refusion svarende til 50% af beløbet, dog ydes der ikke refusion, hvis afmeldingen sker efter, at sommerskoleholdet har været i gang i mere end en tredjedel af den samlede varighed for sommerskoleholdet.
3. Ved afbud til en camp ydes fuld refusion, hvis afmeldingen sker senest 4 uger forud for campens startdato. Sker afmelding senere ydes, der ikke refusion. Klubben kan dog vælge at refundere beløbet helt eller delvist, hvis pladsen kan
sælges til en på ventelisten. Der vil være et mindre administrativt gebyr forbundet med refusionen.

10. INDIVIDUEL UNDERVISNING

1. Lyngby Svømmeklub har ikke individuel undervisning, men de oprettes løbende særlige hold, hvor der er få svømmere på. Dette gælder f.eks. vores Sommerskole, ”voksen vandtilvænning eller vandskræk” og ”Fokushold”. Kontakt venligst kontoret for at høre nærmere.
2. Det er ikke tilladt at indgå en aftale direkte med en træner i klubben om privat-/eneundervisning.

11. FERIER OG AFLYSNINGER

1. En sæson løber typisk fra starten af september til slutningen af april.
2. Lyngby Svømmeklubs svømmeskole følger som udgangspunkt skolernes ferieplan gennem sæsonen. Der kan dog forekomme variationer i lukkeperioder fra år til år.
3. Herudover afholdes der stævner og arrangementer ca. 4 gange om året, som kan betyde aflysninger. Det er f.eks. Arena Lyngby Open, Den Store Svømmedag, Klubmesterskaber og Forårsstævnet.
4. Endeligt kan der forekomme aflysninger, hvis Lyngby Taarbæk Kommune pålægger lukning som følge af driftsproblemer eller forurening i vandet.
5. Der ydes som udgangspunkt ingen kompensation eller erstatning for aflyste svømmegange, uanset årsag.

12. BRUG AF BILLEDER/FOTOS

1. Lyngby Svømmeklub kan (i overenstemmelse med GDPR vejledningen fra Datatilsynet) vælge at gøre brug af situationsbilleder, der er taget til klubbrug i forbindelse med svømmeundervisningen, stævner og events. Disse anvendes
f.eks. på vores hjemmeside og facebookside, i foldere, på plakater m.m. Der vil på ingen måde være tale om billeder, der kan have en anstødelig karakter.
2. I forbindelse med blandt andet træneruddannelse kan undervisningen blive videofilmet til undervisningsbrug.
4. Såfremt et foto ønskes fjernet fra f.eks. hjemmesiden, kan en mail sendes til kontor@lsk.dk

13. INFORMATION OG NYHEDSBREVE

Lyngby Svømmeklub arbejder med fire typer information, som sendes til medlemmerne. Visse typer af information kan fravælges ved at klikke nyhedsbreve fra på det enkelte medlems profil.

1.    Målrettet information til et eller flere specifikke hold om helt konkrete forhold, der alene vedrører de hold. Denne type information kan ikke fravælges.
2.    Information om, hvad der sker i svømmeklubben såsom events, nye tiltag, tilmeldingsprocessen, regler for forskellige forhold i hallerne og tilsvarende. Denne type information kan ikke fravælges.
3.    Information af overordnet karakter om svømmeklubben. Dette har karakter af nyhedsbrev og kan fravælges.
4.    Information fra tredjepart såsom sponsorer. Denne information sendes i egenskab af nyhedsbrev og kan fravælges.

Sponsorer og samarbejdspartnere